علی امبدوار مهندس کامپیوتره و بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس داره.