آموزش نرم افزارهای کاربردی

50%
تخفیف
۳۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
58%
تخفیف
سطح مقدماتی تا پیشرفته
دوره غیرحضوری
۶۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
درحال برگزاری
43%
تخفیف
سطح مقدماتی تا پیشرفته
دوره غیرحضوری
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان