کار با تگ های چند رسانه ای در html

کار با تگ های چند رسانه ای در html

در جلسه بیستم آموزش جامع html سایت بیست آموز به تشریح کار با تگ های چند رسانه ای در html  می پردازیم.

بحث کار با تگ های چند رسانه ای در html از مباحث بسیار کاربردی می باشد.

در بسیاری از سایت های اینترنتی از فایل های صوتی و تصویری و کلا مقوله فایل های چند رسانه ای یا Multi Media استفاده می شود.

استفاده صحیح و منطقی از تگ های مربوط به فایل های چند رسانه ای می تواند در تاثیرگذاری مطلب ارائه شده به کاربر اثر بهتری داشته باشد.

تشریح کار با تگ های چند رسانه ای در html

بخش اول – مقدمه ای بر کار با تگ های چند رسانه ای در html

 • اهمیت استفاده از بحث فایل های چند رسانه یا multi media در html
 • تعریف فایل های چند رسانه یا multi media
 • آشنایی با انواع فرمت یا قالب فایل های ویدئویی معروف قابل استفاده در html
 • آشنایی با انواع فرمت یا قالب فایل های صوتی معروف قابل استفاده در html

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوم – تشریح تگ باز و بسته ی <video></video>

 • اهمیت کار با تگ video
 • نوع تگ video
 • نحوه کار با تگ video
 • پشتیبانی مرورگرهای مختلف از فرمت های معروف ویدئویی 
 • ارتباط تگ video با جاوااسکریپت
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی autoplay در تگ video
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی controls در تگ video
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی width در تگ video
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی height در تگ video
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی loop در تگ video
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی muted  در تگ video
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی poster در تگ video
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی preload در تگ video
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی src در تگ video

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم – تشریح تگ باز و بسته ی <sorce></source>

 • اهمیت کار با تگ source
 • نحوه کار با تگ source
 • تشریح روش های آدرس دهی فایل ها در html

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهارم – نکته مهم در مورد متن بین تگ باز و بسته ی source

 • اهمیت استفاده از متن جایگزین در بین تگ باز و بسته ی source

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش پنجم – نحوه کار با تگ track

 • کاربرد تگ track
 • تشریح عملکرد تگ track
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از تگ track
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی default در تگ track
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی kind در تگ track
 • تشریح مقادیر قابل استفاده در مقابل صفت یا ویژگی kind در تگ track
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی label در تگ track
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی src در تگ track
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی srclang در تگ track

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش ششم – نحوه کار با تگ باز و بسته ی <audio></audio>

 • کاربرد تگ audio
 • تشریح عملکرد تگ audio
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از تگ audio
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از فایل های صوتی معروف قابل استفاد در تگ audio
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی src در تگ audio
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی type در تگ audio
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی autoplay در تگ audio
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی controls در تگ audio
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی loop در تگ audio
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی muted در تگ audio
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی preload در تگ audio

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...