فرم ها و ورودی ها در html

فرم ها و ورودی ها در html

در جلسه نوزدهم آموزش جامع html سایت بیست آموز به به یکی از پرکاربردترین و مهم ترین مباحث html یعنی آموزش کار با فرم ها و ورودی ها در html  می رسیم.

 • فرم (form) ها و ورودی (input) های مربوط به فرم ها یکی از پرکاربردترین بخش ها در طراحی سایت می باشند.
 • از فرم ها و ورودی ها در html جهت وارد کردن اطلاعات در زمینه های مختلف و سپس تصمیم گیری در مورد اطلاعات وارد شده استفاده می شود.
 • در سایت هایی که بصورت تعاملی یا interactive با کاربران خود در ارتباط هستند (سایت های داینامیک) ، فرم یک بخش اصلی می باشد.
 • فرم ثبت نام و ورود به حساب کاربری ، فرم ارتباط با ما و بسیاری از فرم های دیگر را میتوان به عنوان مثالی برای فرم ها و ورودی ها در html بیان کرد.
 • یادگیری مبحث فرم ها و ورودی ها در html یکی از پایه ای ترین مباحث در آموزش html  می باشد.

 

با این توضیحات ،جلسه آموزش کار فرم ها و ورودی ها در html را شروع می کنیم.

آموزش کار با فرم ها و ورودی ها در html

بخش اول – کاربرد فرم (form) و ورودی (input) در html

 • اهمیت و کاربرد فرم ها و ورودی ها در html
 • معرفی تگ باز و بسته ی <form></form> و کاربرد آن
 • معرفی تگ هایی که درون تگ form قرار می گیرند.
 • معرفی تگ  <input></input> و کاربرد آن
 • نحوه استفاده از تگ های form و input
 • کاربرد صفت action در فرم ها

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوم- تشریح صفت ها یا ویژگی های تگ form – قسمت اول

 • کاربرد صفت یا ویژگی منسوخ شده accept در تگ form
 • کاربرد صفت یا ویژگی accept-charset در تگ form
 • کاربرد صفت یا ویژگی action در تگ form
 • کاربرد صفت یا ویژگی autocomplete در تگ form

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم- تشریح صفت ها یا ویژگی های تگ form – قسمت دوم

 • کاربرد صفت یا ویژگی encode در تگ form
 • کاربرد مقدار application/x-www-form-urlencoded در صفت یا ویژگی encode در تگ form
 • کاربرد مقدار multipart/form-data در صفت یا ویژگی encode در تگ form
 • کاربرد مقدار text/plain در صفت یا ویژگی encode در تگ form

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهارم- تشریح صفت ها یا ویژگی های تگ form – قسمت سوم

در ادامه مبحث آموزش  کار با فرم ها و ورودی ها در html به بحث تشریح ویژگی methode در تگ form می رسیم. این ویژگی یکی از پرکاربردترین ویژگی ها در تگ form می باشد.

 • کاربرد صفت یا ویژگی methode در تگ form
 • تشریح مقدار post در صفت یا ویژگی methode در تگ form
 • تشریح مقدار get در صفت یا ویژگی methode در تگ form

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش پنجم- تشریح صفت ها یا ویژگی های تگ form – قسمت چهارم

 • تشریح صفت یا ویژگی name در تگ form
 • تشریح صفت یا ویژگی novalidate در تگ form
 • تشریح صفت یا ویژگی target در تگ form

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش ششم- تشریح تگ input

در ادامه مبحث آموزش  کار با فرم ها و ورودی ها در html به بحث تشریح تگ بسیار پرکاربرد input می رسیم. لطفا فیلم های مربوط به تگ input را با دقت مشاهده بفرمایید.

 • اهمیت تگ input
 • نحوه کار با تگ input

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش هفتم – تشریح صفت accept در تگ input

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی accept در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش هشتم – تشریح صفت های تگ input – قسمت اول

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی align در تگ input
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی alt در تگ input
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی autocomplete در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش نهم – تشریح صفت های تگ input – قسمت دوم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی autofocus در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش دهم- تشریح صفت های تگ input – قسمت سوم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی checked در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش یازدهم- تشریح صفت های تگ input – قسمت چهارم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی dirname در تگ input
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی form در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش دوازدهم- تشریح صفت های تگ input – قسمت پنجم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی formaction در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش سیزدهم- تشریح صفت های تگ input – قسمت ششم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی formenctype در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش چهاردهم- تشریح صفت های تگ input – قسمت هفتم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی formmethode در تگ input
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی formnovalidate در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش پانزدهم- تشریح صفت های تگ input – قسمت هشتم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی width در تگ input
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی height در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش شانزدهم- تشریح صفت های تگ input – قسمت نهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی list در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش هفدهم – تشریح صفت های تگ input – قسمت دهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی max در تگ input
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی min در تگ input
درحال بارگذاری...

بخش هجدهم – تشریح صفت های تگ input – قسمت یازدهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی maxlength در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش نوزدهم- تشریح صفت های تگ input – قسمت دوازدهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی name در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیستم- تشریح صفت های تگ input – قسمت سیزدهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی pattern در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و یکم- تشریح صفت های تگ input – قسمت چهاردهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی placeholder در تگ input
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی read onlyدر تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و دوم – تشریح صفت های تگ input – قسمت پانزدهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی required در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و سوم – تشریح صفت های تگ input – قسمت شانزدهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی size در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و چهارم- تشریح صفت های تگ input – قسمت هفدهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی src در تگ input
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی step در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و پنجم- تشریح صفت های تگ input – قسمت هجدهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی value در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و ششم- تشریح صفت های تگ input – قسمت نوزدهم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی multiple در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و هفتم- تشریح صفت های تگ input – قسمت بیستم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی type در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و هشتم- تشریح صفت های تگ input – قسمت بیست و یکم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی disable در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش بیست و نهم – تشریح صفت های تگ input – قسمت بیست و دوم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی reset در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش سی اُم – تشریح صفت های تگ input – قسمت بیست و سوم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی search در تگ input
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش سی و یکم- تشریح صفت های تگ input – قسمت بیست و چهارم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی submit در تگ input 
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش سی و دوم – تشریح صفت های تگ input – قسمت بیست و پنجم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی tel در تگ input 
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش سی و سوم – تشریح صفت های تگ input – قسمت بیست و ششم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی text در تگ input 
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش سی و چهارم- تشریح صفت های تگ input – قسمت بیست و هفتم

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی time در تگ input 
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی week در تگ input 
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی url در تگ input 
درحال بارگذاری...

دانلود فیلم

بخش سی و پنجم- تشریح عملکرد تگ <textarea></textarea>

در ادامه مبحث آموزش  کار با فرم ها و ورودی ها در html به بحث تشریح تگ بسیار پرکاربرد textarea می رسیم. 

 • معرفی عملکرد تگ textarea
 • آشنایی با نحوه استفاده از تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی rows در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی cols در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی autofocus در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی dirname در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی disable در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی form در تگ textarea

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سی و ششم- تشریح عملکرد صفات یا ویژگی های تگ textarea

 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی maxlegth در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی name در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی placeholder در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی readonly در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی required در تگ textarea
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی wrap در تگ textarea

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سی و هفتم- تشریح عملکرد تگ <label></label>

 • اهمیت استفاده از تگ label
 • نحوه استفاده از تگ label
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی for در تگ label
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی form در تگ label
 • در چه تگ هایی میتوانیم از تگ label استفاده کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سی و هشتم- تشریح عملکرد تگ <fieldset></fieldset> و تگ <legend></legend>

 • کاربرد تگ fieldset
 • نحوه استفاده از تگ fieldset
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی disabled در تگ fieldset
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی form در تگ fieldset 
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی name در تگ fieldset 
 • کاربرد تگ legend
 • نحوه استفاده از تگ legend

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سی و نهم- تشریح عملکرد تگ <select></select> و تگ <option></option>

 • کاربرد تگ select
 • نحوه استفاده از تگ select
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی autofocus در تگ select
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی disabled در تگ select
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی form در تگ select
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی multiple در تگ select
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی name در تگ select
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی required در تگ select
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی size در تگ select
 • کاربرد تگ option
 • نحوه استفاده از تگ option
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی disabled در تگ option
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی label در تگ option
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی selected در تگ option
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی value در تگ option

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهلم – تشریح عملکرد تگ <optgroup></optgroup> 

 • کاربرد تگ optgroup
 • نحوه استفاده از تگ optgroup
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی disabled در تگ optgroup
 • تشریح عملکرد صفت یا ویژگی label در تگ optgroup

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهل و یکم – تشریح عملکرد تگ <datalist></datalist> 

 • کاربرد تگ datalist
 • نحوه استفاده از تگ datalist

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهل و دوم – تشریح عملکرد تگ <button></button> 

 • کاربرد تگ button
 • نحوه استفاده از تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی type در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی autofocus در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی disabled در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی form در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی formaction در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی formenctype در تگ button

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهل و سوم- تشریح عملکرد صفات و ویژگی های تگ button 

 • نحوه کار با صفت یا ویژگی formmethod در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی formnovalidate در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی formtarget در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی name در تگ button
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی value در تگ button

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهل و چهارم – تشریح عملکرد تگ <output></output>

 • نحوه کار با تگ output
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی for در تگ output
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی form در تگ output
 • نحوه کار با صفت یا ویژگی name در تگ output

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...