صفت ها یا ویژگیهای سراسری در html

صفت ها یا ویژگیهای سراسری در html

در جلسه بیست و سوم آموزش جامع html سایت بیست آموز به تشریح صفت ها یا ویژگیهای سراسری در html  می پردازیم.

صفت ها یا ویژگی های عمومی که به آنها Global Attributes نیز گفته می شود، کاربرد بسیار زیادی در زمان کار با تگ های مختلف دارند.

در طول دوره آموزش html سایت بیست آموز شما با برخی از  صفت ها یا ویژگیهای سراسری در html آشنا شدید و در ادامه این دوره به تشریح کامل صفت ها یا ویژگیهای سراسری در html پرداخت خواهد شد.

تشریح عملکرد صفت ها یا ویژگیهای سراسری در html

بخش اول -آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی accesskey

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی accesskey
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی accesskey
 • در مقایل صفت یا ویژگی accesskey چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟
درحال بارگذاری...

بخش دوم-آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی class

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی class
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی class
 • در مقایل صفت یا ویژگی class چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم -آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی contenteditable

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی contenteditable
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی contenteditable
 • در مقایل صفت یا ویژگی contenteditable چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهارم -آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی *-data

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی *-data
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی *-data
 • در مقایل صفت یا ویژگی *-data چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش پنجم -آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی dir

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی dir
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی dir
 • در مقایل صفت یا ویژگی dir چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟ 

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش  ششم -آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی draggable

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی draggable
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی draggable
 • در مقایل صفت یا ویژگی draggable چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش  هفتم – آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی dropzone و صفت یا ویژگی hidden

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی dropzone
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی dropzone
 • در مقایل صفت یا ویژگی dropzone چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟
 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی hidden
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی hidden

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش  هشتم – آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی id

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی id
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی id
 • در مقایل صفت یا ویژگی idچه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش نهم- آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی lang

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی lang
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی lang
 • در مقایل صفت یا ویژگی lang چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دهم- آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی spellcheck

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی spellcheck
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی spellcheck
 • در مقایل صفت یا ویژگی spellcheck چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش یازدهم- آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی style

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی style
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی style
 • در مقایل صفت یا ویژگی style چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوازدهم – آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی tabindex

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی tabindex
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی tabindex
 • در مقایل صفت یا ویژگی tabindex چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سیزدهم- آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی title

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی title
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی title
 • در مقایل صفت یا ویژگی title چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهاردهم- آشنایی با کارکرد صفت یا ویژگی translate

 • تشریح کارکرد صفت یا ویژگی عمومی translate
 • نحوه پشتیبانی مرورگرهای مختلف از صفت یا ویژگی translate
 • در مقایل صفت یا ویژگی translate چه مقادیری میتوانیم وارد کنیم؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...