تگ های مرتبط با نقل قول ها(Quotations) در html

تگ های مرتبط با نقل قول ها(Quotations) در html

در جلسه هشتم آموزش جامع html سایت بیست آموز به بحث بسیار کاربردی و پایه ای تگ های مرتبط با نقل قول ها(Quotations) در html می پردازیم.

 • همانطور که می دانید بخش اعظمی از محتوای اکثر سایت ها را متن تشکیل داده است.
 • گاهی پیش می آید که ما مطلبی را به نقل از فرد یا گروهو سایت دیگری را درون سایت خود قرار دهیم و اصطلاحا منبع مطلب را مشخص نماییم.
 • تگ های مرتبط با نقل قول ها(Quotations) در html به ما کمک می کنند تا با حفظ حق مولف و نشر صحیح مطالب نه تنها سایتی موقر و جذاب داشته باشیم ، بلکه در رتبه بندی سایت نیز بین موتورهای جستجو محبوب باشیم.

با این توضیحات ،جلسه آموزش تگ های مرتبط با نقل قول ها(Quotations) در html را شروع می کنیم.

تگ های مرتبط با نقل قول ها(Quotations) در html

بخش اول – معرفی اجمالی تگ های مرتبط با نقل قول و معرفی تگ باز و بسته ی <q></q>

 • ما چه زمانی از نقل قول ها یا Quotation و Citation باید استفاده نماییم.
 • استفاده از نقل قول چه تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • معرفی تگ باز و بسته ی <q></q>
 • آیا قرار دادن تگ q در رتبه بندی یا سئوی سایت اثر دارد؟
 • معرفی صفت cite در تگ q

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوم- معرفی تگ باز و بسته ی<blockquote> </blockquote>

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <blockquote></blockquote>
 • تفاوت تگ blockquote با تگ q
 • آیا استفاده از تگ blockquote تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • معرفی صفت یا ویژگی cite در تگ blockquote

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم- معرفی تگهای <abbr></abbr> و <acronym></acronym> 

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <abbr></abbr>
 • آیا استفاده از تگ abbr تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • معرفی صفت های معروف تگ abbr
 • معرفی تگ باز و بسته ی  <acronym></acronym>
 • آیا استفاده از تگ acronym تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • معرفی صفت های معروف تگ acronym

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهارم – معرفی تگ <address></address> 

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <address></address>
 • آیا استفاده از تگ address تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • روش های استفاده صحیح از تگ address جهت بهبود رتیه سایت

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش پنجم – معرفی تگ باز و بسته ی  <cite></cite>  

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <cite></cite>
 • آیا استفاده از تگ cite تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • روش های استفاده درست از تگ cite جهت بهبود رتبه سایت

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش ششم- معرفی تگ باز و بسته ی <bdo></bdo>

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <bdo></bdo>
 • آیا استفاده از تگ bdo تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • معرفی صفت معروف تگ bdo
 • دستورات جایگزین تگ bdo در css

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...