تعریف تگ های پایه (basic tags) در html

تعریف تگ های پایه (basic tags) در html

تعریف تگ های پایه (basic tags) در html

به جلسه سوم آموزش دوره جامع html در سایت آموزشی  بیست آموز خوش آمدید. در این جلسه با مبحث بسیار مهم تعریف تگ های پایه (basic tags) در html آشنا خواهید شد.

تگ doctype

 • تعریف تگ <doctype>
 • کاربرد تگ doctype در html
 • آیا قراردادن تگ doctype در html ضروری است؟
 • انواع شکل های نوشتن تگ doctype
درحال بارگذاری...

تگ html

 • تعریف تگ </html><html>
 • بین تگ باز و بسته ی <html> چه تگ هایی قرار می گیرد؟
 • تگ html جزو کدام نوع تگ هاست؟
 • آیا قراردادن تگ html در سند html ضروری است؟
 • آیا می شود از چند تگ html در سند html استفاده کرد؟
درحال بارگذاری...

تگ head

 • تعریف تگ </head><head>
 • بین تگ باز و بسته ی <html> چه تگ ها و محتوایی قرار می گیرد؟
 • تگ head جزو کدام نوع تگ هاست؟
 • آیا قراردادن تگ head در سند html ضروری است؟
 • آیا می شود از چند تگ head در سند html استفاده کرد؟
درحال بارگذاری...

تگ title

 • تعریف تگ </title><title>
 • بین تگ باز و بسته ی <title> چه تگ ها و محتوایی قرار می گیرد؟
 • متنی که بین تگ title قرار می گیرد باید چه ویژگی های داشته باشد؟
 • تگ title جزو کدام نوع تگ هاست؟
 • آیا قراردادن تگ title در سند html ضروری است؟
 • آیا می شود از چند تگ title در سند html استفاده کرد؟
 • آیا می شود تگ title را در بین تگ باز و بسته ی body قرار داد؟
درحال بارگذاری...

تگ body

 • تعریف تگ </body><body>
 • بین تگ باز و بسته ی <body> چه تگ ها و محتوایی قرار می گیرد؟
 • متنی که بین تگ body قرار می گیرد باید چه ویژگی های داشته باشد؟
 • تگ bodyجزو کدام نوع تگ هاست؟
 • آیا قراردادن تگ body در سند html ضروری است؟
 • آیا می شود از چند تگ body در سند html استفاده کرد؟
 • قوانین قرار دادن محتوا بین تگ و باز و بسته ی body
درحال بارگذاری...

نحوه کار با توضیحات اضافی یا comment در html

 • تعریف توضیحات اضافی یا کامنت 
 • کاربرد comment در html
 • انواع روش های کامنت نویسی در html
 • تعریف کامنت تک خطی یا single line وو کاربرد آن در html
 • تعریف کامنت چند خطی یا multi line و کاربرد آن در html
 • تعریف کامنت شرطی یا conditional comment و کاربرد آن در html
 • مقایسه روش های کامنت گذاری در html
درحال بارگذاری...