Units of measurement

تشریح واحدهای اندازه گیری در دنیای وب

به دلیل اینکه ما عناصر موجود در یک صفحه وب را با اندازه‌های  معینی در بخش‌های  مختلف سند وب  قرار می‌دهیم ، پس آشنایی با واحدهای اندازه گیری در وب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. در کل میتوان گفت که واحد‌های  اندازه گیری در وب دو نوع می باشند.

۱- واحدهای اندازه گیری مطلق  (Absolute Lengths)

عناصر ایجاد شده توسط  این واحدها در تمام صفحات و نمایشگرها یکسان بوده و تغییر نمی‌کنند و به همین دلیل ما نباید زیاد از این واحدها در تعیین اندازه عناصر استفاده کنیم ، زیرا دستگاه‌های  مختلف در اندازه‌های  مختلفی ساخته می شوند. از این واحدهای اندازه گیری معمولا برای پرینت استفاده می‌شود. در جدول ذیل واحدهای مطلق بیان شده اند.

نام واحدتوضیح
cmcentimeters
mmmillimeters
ininches (1in = 96px = 2.54cm)
px *pixels (1px = 1/96th of 1in)
ptpoints (1pt = 1/72 of 1in)
pcpicas (1pc = 12 pt)

۲-واحدهای اندازه گیری نسبی (Relative Lengths)

این نوع واحدها در اصل واحدهایی هستند که نسبت به اشیا اطراف خود به صورت خودکار تغییر اندازه می دهند. در جدول ذیل این واحدها آورده شده است.

نام واحدتوضیح
emRelative to the font-size of the element (2em means 2 times the size of the current font)
exRelative to the x-height of the current font (rarely used)
chRelative to width of the “0” (zero)
remRelative to font-size of the root element
vwRelative to 1% of the width of the viewport*
vhRelative to 1% of the height of the viewport*
vminRelative to 1% of viewport’s* smaller dimension
vmaxRelative to 1% of viewport’s* larger dimension
%

در جدول ذیل انواع واحدهای اندازه گیری و میزان پشتیبانی مرورگرهای مختلف از این واحدها آورده شده است.

نام واحدنام مرورگر
chromeiemozilasafariopera
em, ex, %, px, cm, mm, in, pt, pc۱٫۰۳٫۰۱٫۰۱٫۰۳٫۵
ch۲۷٫۰۹٫۰۱٫۰۷٫۰۲۰٫۰
rem۴٫۰۹٫۰۳٫۶۴٫۱۱۱٫۶
vh, vw۲۰٫۰۹٫۰۱۹٫۰۶٫۰۲۰٫۰
vmin۲۰٫۰۹٫۰*۱۹٫۰۶٫۰۲۰٫۰
vmax۲۶٫۰Not supported۱۹٫۰Not supported۲۰٫۰

علی امیدوار

مهندس کامپیوتر هستم و عاشق یادگیری و آموزش. مدیر سایت 20آموز .

نوشته های دیگر نویسنده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید